Γενική Συνέλευση της ΟΧΕ - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Γενική Συνέλευση της ΟΧΕΤο Διοικητικό Συμβούλιο  της ΟΧΕ, κατά τη συνεδρίασή του της 27 Ιανουαρίου 2022, αποφάσισε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και του ν.2725/1999,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών της ΟΧΕ, την 27η Μαρτίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, στη Θεσσαλονίκη, στο «Σπίτι του Χάντμπολ», στη Μίκρα Θεσσαλονίκης, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Εναλλακτικά, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω της Covid-19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γ.Σ. με τη φυσική παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών, το Δ.Σ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αριθμ.72664/23-2-2021 (ΦΕΚ712,Β΄,24-2-2021),όπως η Γ.Σ. διεξαχθεί και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ληφθούν με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσοτέρων από δύο φυσικών προσώπων(Zoom,Skype,Webex κλπ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 και ώρα 12.00 ,στον ίδιο πιο πάνω τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα Η.Δ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης 

1.Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2.Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-12-2021 . Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

3. Οικονομικός - ταμειακός απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-12-2021. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής - Ισολογισμός από 1/1/2021- 31/12/2021- Έγκριση όλων των πάνω- Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

4.Έγκριση τροποποιήσεων του καταστατικού για την εναρμόνισή του με διατάξεις των νόμων 4726/2020,4791/2021,4809/2021,4825/2021 κλπ, που τροποποιούν διατάξεις του ν.2725/1999 και για να καταστεί αυτό αρτιότερο και λειτουργικότερο.

5.Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Εγγραφών-Μεταγραφών,προς εναρμόνισή του με διατάξεις του ν.4809/2021.

6.Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού αγώνων.

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ο.Χ.Ε. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ο.Χ.Ε., τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Καταστατικού αυτής.

Ως αντιπρόσωποι (τακτικοί-αναπληρωτές) ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999 και των τροποποιήσεων αυτού. Δηλαδή, ορίζονται αντιπρόσωποι μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Η απόφαση των σωματείων για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους γνωστοποιείται στην Ο.Χ.Ε.. με έγγραφό τους οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2021, συνοδευόμενη από απόσπασμα ή αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. για την απόφασή του περί του ορισμού. 

Κάθε σωματείο-μέλος της Ο.Χ.Ε. εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο και εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.

Από  την Ομοσπονδία σημειώνεται επίσης :  

''Επισημαίνουμε ότι, επειδή το υπ΄αρ.4 θέμα της Η.Δ. αφορά την τροποποίηση του καταστατικού της Ο.Χ.Ε., για την ύπαρξη απαρτίας στη Γ.Σ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Ο.Χ.Ε., θα πρέπει να παρίστανται σε αυτή αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών εκπροσωπούντες το ήμισυ τουλάχιστον των σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει. Γι΄ αυτό υποβάλλεται θερμή παράκληση όπως τα σωματεία-μέλη συμμετάσχουν στη Γ.Σ., ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση του θέματος της τροποποίησης του καταστατικού, το οποίο υποχρεωτικά, βάσει του ν.4726/2020,πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως με διατάξεις αυτού και των τροποποιητικών στη συνέχεια διατάξεων νόμων μέχρι την 30η/6/2022, όπως άλλωστε θα πρέπει να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους και όλα τα αθλητικά σωματεία έως την πιο πάνω ημερομηνία ''.No comments