Χρήσιμες πληροφορίες για τους καθηγητές φυσικής αγωγής - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Χρήσιμες πληροφορίες για τους καθηγητές φυσικής αγωγής


Ενόψει της νέας σεζόν 2021-2022 το Υφυπουργείο Αθλητισμού ενημέρωσε τις αθλητικές ομοσπονδίες για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο.

Το  περιεχόμενο της επιστολής : 

'' Προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών

ή Τεχνικών Συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό

έτος 2021-2022 παρακαλούμε όπως υποβάλλετε:

α) Συνοπτικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν οι τομείς στους οποίους απασχολήθηκαν

καθώς και το έργο που επιτέλεσαν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής στους οποίους είχαν ανατεθεί τα

προαναφερθέντα καθήκοντα, κατά το διδακτικό έτος 2020-2021, για τον κάθε ένα ατομικά με

συγκεκριμένη τεκμηρίωση.

β) Ειδικά αιτιολογημένη πρόταση για το διδακτικό έτος 2021-2022 μέχρι 26/05/2021 (πόσοι-ες,

ποιοι-ές, σε ποιους τομείς θα δραστηριοποιηθούν), η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από

απολογισμό του έργου που επιτελέστηκε από κάθε εκπαιδευτικό κατά το προηγούμενο έτος.

γ) Κατάσταση στην οποία θ’ αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους (ατομικά στοιχεία, οργανική

θέση, αριθμός μητρώου, στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις κατοικίας) και στην οποία θα

επισημαίνεται η πρόθεση των Ομοσπονδιών για ανανέωση/σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας μαζί

τους.

δ) Τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε ένα ατομικά, από την οποία να προκύπτει το έργο που θα του

ανατεθεί, ο τόπος και το ωράριο εργασίας, καθώς και η αναγκαιότητα ανάθεσης καθηκόντων σε

καθένα έκαστο.

ε) Περιγραφή των κριτηρίων – πλαισίου αξιολόγησης που εφαρμόζονται από κάθε Ομοσπονδία κατά

τη διαδικασία επιλογής των προτεινόμενων εκπαιδευτικών (κλάδου ΠΕ 11 ΦΑ), το συνολικό αριθμό

των ενδιαφερομένων οι οποίοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία επιλογής, απόφαση του Δ.Σ. της

Ομοσπονδίας ή άλλου αρμοδίου οργάνου της οικείας Ομοσπονδίας.

Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαιτέρως στην αξιολόγηση των προτεινόμενων, ούτως ώστε αυτή να

είναι διαφανής, αξιοκρατική και αντικειμενική, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η ανάθεση

καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών – τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής

που εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, για ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους,

ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης κλπ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να

κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν εμπίπτουν στα

προαναφερθέντα κωλύματα.

Στον τελικό πίνακα των προτεινόμενων Κ.Φ.Α η σειρά καταγραφής θα πρέπει να είναι αξιολογική

με σειρά προτεραιότητας.

Η συνολική πρόταση πρέπει να υπηρετεί τις ανάγκες ενός τετραετούς αναπτυξιακού και

περιφερειακού σχεδιασμού των αθλημάτων κάθε Ομοσπονδίας.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι κατά το νέο (σχολικό έτος) 2021-2022 η Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα πραγματοποιήσει

συστηματικούς ελέγχους, όσον αφορά στην απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων των

εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα

Ομοσπονδιακών Προπονητών – Τεχνικών Συμβούλων και του έργου που αναλαμβάνουν στις

Εθνικές Ομοσπονδίες και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και ότι δεν επιτρέπεται η ανάθεση

καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής

Αγωγής κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο δημόσιο με ταυτόχρονη απασχόληση σε Αθλητική

Ανώνυμη Εταιρεία.

Τέλος, εφόσον ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες, θα προχωρήσει η έκδοση Κοινής

Υπουργικής Απόφασης (Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) και

εν συνεχεία η ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (myschool) του

Υ.ΠΑΙ.Θ. ''.No comments