Ολες οι τροποποιήσεις που αποφάσισε η ΓΣ της ΟΧΕ για τον κανονισμό αγώνων - greekhandball.com

Τελευταία νέα

Ολες οι τροποποιήσεις που αποφάσισε η ΓΣ της ΟΧΕ για τον κανονισμό αγώνων


 

Ψηφίστηκαν από την Γ.Σ. οι τροποποιήσεις στον κανονισμό αγώνων της ΟΧΕ και ιδού ποιές είναι ( με τονισμένα γράμματα ) :

- Τροποποιείται η περίπτωση δ της παρ.1 του άρθρου 1 ως εξής:

«δ. Πανελλήνια πρωταθλήματα Εφήβων – Παίδων – Παμπαίδων (Α&Β) -Νεανίδων Κορασίδων – Παγκορασίδων (Α&Β), Μίνι αγοριών – κοριτσιών»

- Τροποποιείται η περίπτωση γ της παρ.1 του άρθρου 2 ως εξής:

«γ. Πανελλήνια πρωταθλήματα Εφήβων – Παίδων – Παμπαίδων (Α&Β) -Νεανίδων Κορασίδων – Παγκορασίδων (Α&Β), Μίνι αγοριών , κοριτσιών»

- Τροποποιείται η παρ.4 του άρθρου 2 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. μπορεί Ένωση ή Τ.Ε. να αναλάβει τη διοργάνωση και διεξαγωγή πρωταθλήματος Α2 Ανδρών, Α2 Γυναικών και Β' Εθνικής Κατηγορίας ».

- Τροποποιείται η περίπτωση α της παρ.3 του άρθρου 9 ως εξής:

«α. Τα χρώματα της ομάδας σε δύο (2) τύπους, βάσει των προδιαγραφών του άρθρου 21 του παρόντος»

- Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 13 ως εξής:

«4. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με την απόφαση των διαιτητών, να απομακρυνθούν υπάρχοντα νερά ή λάσπες, για να γίνει δυνατή η διεξαγωγή ή συνέχιση του αγώνα»

- Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 16 ως εξής:

«1. Στους αγωνιστικούς θεσμούς του αθλήματος (πρωταθλήματα, Κύπελλο) δικαιούνται συμμετοχής αθλητές που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, είναι γραμμένοι στο μητρώο αθλητών της Ο.Χ.Ε. και κατέχουν αθλητικό δελτίο, που έχει εκδώσει η Ομοσπονδία  και κάρτα υγείας, όπως ο νόμος ορίζει».

- Τροποποιείται η περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 17 ως εξής:

«1. Κάθε ομάδα που συμμετέχει σε αγώνα οφείλει:

α. Να δίνει στον σημειωτή τα δελτία και τις κάρτες υγείας των αθλητών της που θα αγωνισθούν, καθώς και τα ονόματα του/των προπονητή/των και συνοδών, τριάντα (30) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα».

- Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 17 ως εξής:

«4. Επίσης η κάθε ομάδα οφείλει να έχει στη διάθεση του διαιτητή, από την έναρξη μέχρι το τέλος του αγώνα, μπάλα οποιασδήποτε εταιρείας, σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς παιδιάς, η δε σχετική κρίση ανήκει αποκλειστικά στον διαιτητή».

- Τροποποιούνται οι παρ. 3,5,και 8 του άρθρου 19 και προστίθεται παρ. 12 και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα φύλλα αγώνα είναι βιβλιοδετημένα με την ευθύνη της Ο.Χ.Ε., η οποία και τα χορηγεί στους συνδέσμους διαιτητών.

2. Οι διαιτητές έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν το φύλλο αγώνα.

3. Το φύλλο αγώνα συντάσσεται σε 4 αντίγραφα. Το πρώτο, που θεωρείται και το πρωτότυπο, παραδίδεται στον Παρατηρητή/Κομισάριο ή σε έναν από τους διαιτητές, το δεύτερο και τρίτο στους υπεύθυνους των δύο ομάδων, το δε τελευταίο παραμένει στο βιβλίο.

4. Η κυκλοφορία του φύλλου αγώνα στα χέρια τρίτων απαγορεύεται.

5. Το φύλλο αγώνα συμπληρώνεται 30 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα και πρέπει να αναγράφει:

α.  Την διοργανώτρια αρχή

β. Την κατηγορία και την αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος που ανήκει ο αγώνας.

1β. Την τηλεοπτική ή όχι μετάδοση του αγώνα.

γ. Τις ομάδες που αγωνίζονται, το γήπεδο, την ημερομηνία , την ώρα έναρξης και την διάρκεια του αγώνα.

δ. Το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, κατά σειρά ορισμού τους, του Παρατηρητή / γυμνασίαρχου, των κριτών του αγώνα και του ιατρού του αγώνα.

ε. Το ονοματεπώνυμο αθλητών και του/ των προπονητή/τών, που έχουν την ευθύνη της καθοδήγησης των πρώτων, στον συγκεκριμένο αγώνα και των συνοδών.

Οι αναγραφές αυτές πρέπει να γίνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

6. Μετά τη λήξη του αγώνα θα αναγράφεται:

α. Το αποτέλεσμα σε κάθε ημίχρονο (του πρώτου ημιχρόνου, κατά τη λήξη του, όπως και του δεύτερου ημιχρόνου, σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος καθώς και της τυχόν παράτασης), στη συνέχεια δε το τελικό αποτέλεσμα και η νικήτρια ομάδα.

1α. Τον αριθμό των θεατών που παρευρέθηκαν στο γήπεδο.

β. Παρατηρήσεις των διαιτητών και σε περίπτωση αποβολής:

1β. Το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός του αποβληθέντος και ο αριθμός δελτίου Ο.Χ.Ε.

2β. Η ομάδα στην οποία ανήκει.

3β. Η αιτία της αποβολής και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή (π.χ. εξύβριση κ.λ.π..).

7 .Επίσης αναγράφονται:

α. Η διακοπή του αγώνα σε βάρος της μιας ή και των δύο ομάδων και η κατακύρωσή του υπέρ της μιας ομάδας, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι για τη λήψη αυτής της απόφασης.

β. Ενστάσεις που θα υποβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό αυτόν.

8. Το φύλλο αγώνα υπογράφεται από τους υπεύθυνους συνοδούς, τον Παρατηρητή/ Γυμνασίαρχο τους κριτές και τους διαιτητές και σε περίπτωση ένστασης και από τον υπεύθυνο συνοδό, που ενίσταται.

9. Παράλειψη υπογραφής του φύλλου αγώνα δεν αποτελεί ισχυρό λόγο ακυρότητάς του, αποτελεί όμως πειθαρχικό παράπτωμα εκείνων που δεν τηρούν αυτή την υποχρέωσή τους.

10. Μετά την υπογραφή του φύλλου αγώνα και από τους δύο διαιτητές, απαγορεύεται οποιαδήποτε συμπλήρωση ή διόρθωσή του, καθώς και η αναγραφή ενστάσεων στο κείμενό του.

11. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η διόρθωση στο φύλλο αγώνα επιτρέπεται, μόνο με την έγκριση του διαιτητή και αφού ειδοποιηθούν για την ενέργεια αυτή οι αρχηγοί των δύο ομάδων. Η διόρθωση αυτή πρέπει να γίνει κατά τη στιγμή διαπίστωσης του λάθους ή κατά την πρώτη φυσική διακοπή του αγώνα και μονογράφεται από τους διαιτητές.

12. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί ηλεκτρονικό Φύλλο αγώνα, οι προδιαγραφές σύνταξης, συμπλήρωσης και διανομής αυτού θα αναλύονται σε ειδική εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί στα σωματεία και στελέχη των αγώνων πριν από την εφαρμογή του».


- Τροποποιείται το άρθρο 20 ως εξής:

«ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ- ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

1. Οι ομάδες που συμμετέχουν σε αγώνα, οφείλουν να προσκομίζουν τα αθλητικά δελτία των αθλητών τους που πρόκειται να αγωνιστούν, καθώς και την κάρτα υγείας αυτών. Τα δελτία αυτά και η κάρτα υγείας θα πρέπει να φέρουν τη θεώρηση που ο νόμος και οι Κανονισμοί της Ο.Χ.Ε. ορίζουν.

2. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε αγώνες, όταν στερούνται δελτίου της Ο.Χ.Ε. και της κάρτας υγείας ή εφόσον η κάρτα υγείας δεν φέρει την κατά Νόμο ιατρική θεώρηση ή η θεώρηση αυτής δεν έχει πραγματοποιηθεί έως και 1 έτος πριν την ημερομηνία του αγώνα. 

3. Ο έλεγχος των δελτίων και της κάρτας υγείας γίνεται από τον Delegate/α' διαιτητή, πριν από την έναρξη του αγώνα.

4. Τον έλεγχό τους δικαιούνται να ζητήσουν και οι υπεύθυνοι συνοδοί ή οι εκπρόσωποι των ομάδων.

5. Τα δελτία επιστρέφονται στις ομάδες μετά τη λήξη του αγώνα, εκτός των περιπτώσεων:

α. Υποβολής ένστασης για την ταυτότητα ή την αντικανονική συμμετοχή αθλητή και

β. Αναγραφής αθλητή, για οποιαδήποτε αιτία, από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνα.

-Μη προσκόμιση δελτίων -αποτελέσματα

6. Εάν το σωματείο δεν προσκομίσει σε αγώνα τα δελτία και τις κάρτες υγείας της παρ.1 του άρθρου αυτού, ο Delegate / διαιτητής υποχρεούται να μην προχωρήσει στη διεξαγωγή του.

Υπαίτιο για τη μη διεξαγωγή θεωρείται το σωματείο που δεν προσκομίζει τα δελτία και τις κάρτες υγείας.

-Αντικανονική συμμετοχή αθλητών -Ένσταση κακής συμμετοχής.

8. Στην περίπτωση που αθλητής, αν και δεν δικαιούται συμμετοχής για οποιαδήποτε αιτία, κατέχει το δελτίο της Ο.Χ.Ε., η συμμετοχή του σε αγώνα είναι αντικανονική, το δε αντίπαλο σωματείο δικαιούται να υποβάλει ένσταση κακής συμμετοχής του αθλητή.

9. Από τη γενική και τις ειδικές προκηρύξεις ορίζεται κάθε χρόνο η διαδικασία εγκυρότητας των δελτίων».

10. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητών, οι προδιαγραφές λειτουργίας αυτού θα αναλύονται σε ειδική εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί στα σωματεία πριν από την εφαρμογή του».

- Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 21 ως εξής:

«1. Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα που προκηρύσσεται. κάθε σωματείο οφείλει να γνωστοποιήσει στην διοργανώτρια αρχή τα χρώματα των αθλητικών του στολών, σε δύο τύπους: Ευδιάκριτου ΑΝΟΙΧΤΟΥ χρώματος και ευδιάκριτου ΣΚΟΥΡΟΥ χρώματος».

- Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 22 ως εξής:

«3. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του ίδιου αριθμού από αθλητές της αυτής ομάδας ».

- Τροποποιείται η περίπτωση α της παρ.5 και η παρ. 13 του άρθρου 24 ως εξής:

«α. Ελέγχουν τα δελτία των αθλητών και τις κάρτες υγείας αυτών».

«13. Εάν η Ομοσπονδία ειδοποιήσει τους ορισμένους διαιτητές ενός αγώνα για μία σοβαρή καθυστέρηση φιλοξενούμενης ομάδας λόγω εκτάκτων συνθηκών, η γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να περιμένει έως 2 ώρες, προκειμένου να διεξαχθεί το παιχνίδι».

- Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 34 ως εξής:

«2. Στις περιπτώσεις υποβολής ένστασης,  ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό του αγώνα είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη  ως αποδεικτικό στοιχείο, μόνο στην περίπτωση που αυτό παραληφθεί στα γραφεία της ΟΧΕ/Ενωσης έως 48 ώρες μετά την τέλεση του αγώνα ή άμεσα εφόσον πρόκειται για τελικές φάσεις ηλικιακών πρωταθλημάτων, τα διήμερα του Κυπέλλου Ελλάδος (φαιναλ φορ) και γενικά διοργανώσεις που υπάρχουν συνεχόμενοι και καθημερινοί αγώνες».

No comments